دکتر فرشید محمدی
دکتر فرشید محمدی شماره نظام پزشکی (75844)
متخصص چشم پزشکی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۲
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد تخصصی