فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۲
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد تخصصی