فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۷
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۸۴
دارای بورد تخصصی