دکتر رقیه حمیدیان
خلط بینی
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
هوهوگوش
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
کیست در انتهای گلو
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
پاره شدن پرده گوش
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
کیست گردن
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
زبان بریده شده
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
تنگی نفس
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
عمل مشکلات تنفسی از ناحیه...
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
تغییر صدا
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
شاخک بینی
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل