دکتر رقیه حمیدیان
شاخک بینی
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
ورم و عفونت لوزه و سنگ لو...
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
زخم گوش
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
گلو درد یک طرفه طولانی مد...
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
خون دماغ شدن کودک
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر رقیه حمیدیان
احساس خفگی درگلو
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل