دکتر سیدهادی حسینی سعادت
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
تهران
شماره نظام : 122884
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
متخصص داخلی
۱۳۹۶