دکتر سیدهادی حسینی سعادت
بدن درد و بی حالی
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
شکم روی
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
نفخ،اسهال
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
حالت تهوع
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
درد شکمی
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
بالابودن چربی
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
سورش کف پا
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
زخم ساق پا
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
سرگیجه
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
جواب آزمایش پاتولوژی
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل