فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی یزد
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ رینولوژی
۱۳۹۴
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی