فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
متخصص داخلی
۱۳۹۱
دارای بورد تخصصی