دکتر حمید جلیلوند
گلو درد
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید جلیلوند
پایین بودن پلاکت خون
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید جلیلوند
سوزش روده
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید جلیلوند
پف کردن انگشت دست
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید جلیلوند
سرفه های مکرر به همراه خل...
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید جلیلوند
درد قسمت وسط روبه پایین ش...
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید جلیلوند
پف کردن انگشت دست
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید جلیلوند
مارکینگ ریوی
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید جلیلوند
تبو لرز شدید هنگام نیمه ش...
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید جلیلوند
قرص lsp
دکتر حمید جلیلوند
متخصص داخلی
متخصص داخلی