دکتر فائزه جواهری پور
دکتر فائزه جواهری پور
پزشک عمومی
شماره نظام : 98642
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 18 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
اطلاعات تماس و نوبت دهی
آخرین سوالات دکتر جواهری پور
مجموع 3 مورد.
دکتر فائزه جواهری پور
کرونا
دکتر فائزه جواهری پور
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر فائزه جواهری پور
تنگی نفس
دکتر فائزه جواهری پور
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر فائزه جواهری پور
تب و لرز
دکتر فائزه جواهری پور
پزشک عمومی
پزشک عمومی