فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دارای بورد تخصصی