فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
۱۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد فوق تخصصی
عضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا