دکتر مهدی کرمی پور
دکتر مهدی کرمی پور
کرمان ، كرمان
شماره نظام : 112959
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر مهدی کرمی پور
کرونا
دکتر مهدی کرمی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر مهدی کرمی پور
کرونا
دکتر مهدی کرمی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر مهدی کرمی پور
تست کرونا
دکتر مهدی کرمی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر مهدی کرمی پور
احساس تب
دکتر مهدی کرمی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر مهدی کرمی پور
ضایعه پوستی
دکتر مهدی کرمی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر مهدی کرمی پور
جوش کشاله ران
دکتر مهدی کرمی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر مهدی کرمی پور
سردرد
دکتر مهدی کرمی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر مهدی کرمی پور
تایید اسکن
دکتر مهدی کرمی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...