فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۳
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۲
دارای بورد تخصصی
اعمال جراحی ؛
اصلاح عیوب انکساری چشم به روش لازیک و لیزیک
جراحی کاتاراکت به روش مدرن فیکو
جراحی مجاری اشکی DCR
جراجی انحرافات چشمی واصلاح آنها
اصلاح افتادگی پلک و....