فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۳
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۷