فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص داخلی
۱۳۹۱
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش و کبد
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی