دکتر امید عبداللهی
گلستان ، گنبد كاووس
شماره نظام : 109429