فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۱
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش و کبد
۱۳۹۴
دارای بورد فوق تخصصی