دکتر پانته آ تاجیک
شیر دهی
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر پانته آ تاجیک
نفخ،افسردگی،اضطراب
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر پانته آ تاجیک
بیقراری های کودک یکساله ...
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر پانته آ تاجیک
نحوه تغذیه و شروع قطره وی...
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر پانته آ تاجیک
الرژی
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر پانته آ تاجیک
سنگ کیسه صفرا(9 میلیمتر)
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر پانته آ تاجیک
آزمایش
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر پانته آ تاجیک
یبوست
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر پانته آ تاجیک
آندوسکوپی
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر پانته آ تاجیک
ریفلاکس پنهان
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل