فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۳