دکتر سعیده رضوانی نژاد
قزوین ، قزوين
شماره نظام : 115549
دکتر سعیده رضوانی نژاد
معده
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سعیده رضوانی نژاد
دردسینه
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سعیده رضوانی نژاد
حالت مبهم در ناحیه معده
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سعیده رضوانی نژاد
حالت تهوه
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سعیده رضوانی نژاد
یبوست
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سعیده رضوانی نژاد
زخم معده شدید و تنگی نفس
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سعیده رضوانی نژاد
لمس تورم و درد در ناحیه گ...
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سعیده رضوانی نژاد
تب
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سعیده رضوانی نژاد
میخوام برای ۵ روز مریض بش...
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سعیده رضوانی نژاد
تنگی نفس
دکتر سعیده رضوانی نژاد
متخصص داخلی
متخصص داخلی