فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
متخصص داخلی
۲۰۰۵
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص ریه
۲۰۰۹
دارای بورد فوق تخصصی