دکتر علیرضا ثابت پور
دکتر علیرضا ثابت پور شماره نظام پزشکی (44998)
فوق تخصص ریه

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
متخصص داخلی
۲۰۰۵
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص ریه
۲۰۰۹
دارای بورد فوق تخصصی