دکتر علیرضا ثابت پور
دکتر علیرضا ثابت پور شماره نظام پزشکی (44998)
فوق تخصص ریه

تهران

دکتر علیرضا ثابت پور
تنگی نفس
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل  

دکتر علیرضا ثابت پور
توراکوسکوپی
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل  

دکتر علیرضا ثابت پور
اسم .سرفه
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل  

دکتر علیرضا ثابت پور
درد پشت قفسه سینه
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل  

دکتر علیرضا ثابت پور
تنگی نفس در سر معده ...
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل  

دکتر علیرضا ثابت پور
آسم
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل  

دکتر علیرضا ثابت پور
سلام.آقای دکتر
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل  

دکتر علیرضا ثابت پور
تنگی نفس
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل  

دکتر علیرضا ثابت پور
درود 6 ماه قبل کیس...
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل  

دکتر علیرضا ثابت پور
درد قفسه سینه
دکتر علیرضا ثاب...
فوق تخصص ریه

قبل