فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۵
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۸۱
دارای بورد تخصصی