فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی