فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
متخصص داخلی
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی