دکتر نازنین شاه حسینی
دکتر نازنین شاه حسینی شماره نظام پزشکی (81986)
متخصص داخلی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
متخصص داخلی
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی