دکتر نازنین شاه حسینی
مشکل معده
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر نازنین شاه حسینی
توده در پستان
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر نازنین شاه حسینی
فرو رفتن شیشه درپا
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر نازنین شاه حسینی
آزمایش قند خونfbs
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر نازنین شاه حسینی
بیخوابی و خشک شدن گلو و د...
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر نازنین شاه حسینی
درد پشت کمر و شکم بعد خوا...
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر نازنین شاه حسینی
مصرف ویتامین
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر نازنین شاه حسینی
ورم زیر سینه سمت راست
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل