دکتر نازنین شاه حسینی
دکتر نازنین شاه حسینی
تهران
شماره نظام : 81986
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر نازنین شاه حسینی
مشکل سرگیجه و فشار قفسه س...
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
درد معدە افراد دیابتی
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
گلو درد و سفید روی لوزه ه...
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
سنگینی نفس و درد قفسه سین...
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
دارو
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
دهان
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
خارش پوست
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
درد در قفسه سینه
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
سوزش و سوزن شدن کشاله ران...
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
معده درد
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی