دکتر سکینه خاتون شریف
دکتر سکینه خاتون شریف
آذربایجان شرقی ، تبريز
شماره نظام : 33415
دکتر سکینه خاتون شریف
الرژی،وانژیدام
دکتر سکینه خاتون شریف
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سکینه خاتون شریف
درد شدید دست
دکتر سکینه خاتون شریف
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سکینه خاتون شریف
رماتیسم مفاصل
دکتر سکینه خاتون شریف
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی