دکتر حمید تراز

دکتر حمید تراز

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین تصاویر
آلبوم تصاویر جراحی فیوژن شست پا - 1421 آلبوم تصاویر جراحی فیوژن شست پا - 1422
آلبوم تصاویر زانو - 1401 آلبوم تصاویر زانو - 1402