دکتر حمید تراز
دکتر حمید تراز
شماره نظام : ۱۱۶۳۵۹
اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر تراز
مجموع 3 مورد.
دکتر حمید تراز
شکستگی پای کودک
دکتر حمید تراز
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر حمید تراز
دردپا ودست
دکتر حمید تراز
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر حمید تراز
ضرب دیدن دست چپم
دکتر حمید تراز
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی