فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۰