سابقه کار و آموزش در بیمارستانهای خارج از کشور و دانشگاه بین المللی TESHRIN UNIVERSITY، دارای مدرک (certificate) هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی