فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص داخلی
۱۳۹۰
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی