دکتر عبدالله زندی
دکتر عبدالله زندی شماره نظام پزشکی (٣٩١٠٧)
متخصص جراحی عمومی

تهران

دکتر عبدالله زندی
غده ریز در سمت چپ شک...
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
ایجاد گوشت اطراف مقع...
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
پولیپ
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
جراحی گاسترکتومی
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
توده در گردن
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
درد مقعد
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
فتق
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
درد شکم
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
قرمزی دور ناف
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
سرطان معده
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل