دکتر عبدالله زندی
معافیت پزشکی
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
شکم درد
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
جراحی ناخن پا
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
درد ران ها بعد از عمل اپاندکتومی
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
توده چربی زیربغل
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
شکم درد
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
همرویید فیشر
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
غده دردناک در بازو
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
زگیل کنار چشم
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
فتخ روده
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی