دکتر عبدالله زندی
دکتر عبدالله زندی شماره نظام پزشکی (٣٩١٠٧)
متخصص جراحی عمومی

تهران

دکتر عبدالله زندی
سردرد. تب شدید .لرز ...
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
کیست مویی
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
درد در ناحیه ی صفرا
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
درمورد اسلیو معده
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
درد در ناحیه سینه
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
درشکم
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
موبرگشتی
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
برآمدگی گوشتی
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
دردزیر قفسه سینه
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
جراحی شکم
دکتر عبدالله زن...
متخصص جراحی عمومی

قبل