دکتر عبدالله زندی
دکتر عبدالله زندی
تهران
شماره نظام : ٣٩١٠٧
دکتر عبدالله زندی
مشکل بلع غذا
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
درد در دور ناف
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
فیشر
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
چاقی
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
توده سفت در پوست
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
سوزش دور ناف و پهلو ها
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
درددرمقعد
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
سردرد. تب شدید .لرز .تپش ...
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
کیست مویی
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
درد در ناحیه ی صفرا
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی