دکتر عبدالله زندی
دکتر عبدالله زندی شماره نظام پزشکی (٣٩١٠٧)
متخصص جراحی عمومی

تهران

دکتر عبدالله زندی
جراحی گاسترکتومی
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
توده در گردن
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
درد مقعد
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
فتق
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
درد شکم
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
قرمزی دور ناف
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
سرطان معده
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
جراحی کولون
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
باز شدن بخیه عمل فتق...
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
جراحی دست
دکترعبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل