دکتر عبدالله زندی
آبسه
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
برداشتن کیسه صفرا و ...
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
فیشر(شقاق)
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
نفخ شکم
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
مشکلات سینه
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
بواسیر
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
تهوع واستفراغ
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
جراحی باز فتق دوطرفه...
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
درد ناحیه عمل
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر عبدالله زندی
فتق ایندایرکت دوطرفه...
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی

قبل