کلیه و فشار خون (نفرولوژی)

فوق تخصص نفرولوژی کودکان
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 90,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
فوق تخصص نفرولوژی
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص نفرولوژی کودکان
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
فوق تخصص نفرولوژی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد