بازگشت به لیست سوالات
ف.ا
عنوان :

خارش شدید

متخصص زنان، زایمان و نازا ...
خارش شدید درقسمت واژان به مدت چند روز راه درمانش چیه

دکتر معصومه مظفری

باید معاینه بشین