سوالات پزشکی گروه عفونی و گرمسیری

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سودابه آقاجانپور
راهنمایی در خصوص کرونا
دکتر سودابه آقاجانپور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفون...

دکتر سیما محسنی آهنگر
کرونا
دکتر سیما محسنی آهنگر
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفون...