فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

یک فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی در موضوعاتی مربوط به جنبه های پیشگیری، تشخیص و درمان آلرژی مثل آسم، آلرژی بینی، چشم، اگزما، کهیر، آنافیلاکسی، آلرژی های دارویی و غذایی و نیز بیماری های نقص ایمنی اولیه، ثانویه، خود ایمنی و بیماری های مرتبط فعالیت می کند.
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی