فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

یک فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی در موضوعاتی مربوط به جنبه های پیشگیری، تشخیص و درمان آلرژی مثل آسم، آلرژی بینی، چشم، اگزما، کهیر، آنافیلاکسی، آلرژی های دارویی و غذایی و نیز بیماری های نقص ایمنی اولیه، ثانویه، خود ایمنی و بیماری های مرتبط فعالیت می کند.
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 17,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 28 فروردین
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز