فوق تخصص ریه

یک فوق تخصص ریه بالغین در موضوعاتی مربوطه به پیشگیری، تشخیص، کنترل و درمان و عوارض ناشی از بیماری های دستگاه تنفسی و ریه بالغین مثل آسم، برونشکتازی، آمبولی ریه، تنگی نای، سینوزیت و... فعالیت می کند.