جراحی های عمومی اندام های شکمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پ...