آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر آیدا دهکردی
مجموع 3 مورد.
دکتر آیدا دهکردی
عوارض
دکتر آیدا دهکردی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر آیدا دهکردی
میله به مصرف مواد
دکتر آیدا دهکردی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر آیدا دهکردی
عوارض دارو
دکتر آیدا دهکردی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل