دکتر احمدرضا نصر
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
اصفهان
شماره نظام : 52982
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص جراحی عمومی
۱۳۸۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران