دکتر احمدرضا نصر
دکتر احمدرضا نصر شماره نظام پزشکی (52982)
فوق تخصص جراحی قلب و عروق

اصفهان

دکتر احمدرضا نصر
جراحی پیوند قلب
دکتر احمدرضا نص...
فوق تخصص جراحی قلب و...

قبل  

دکتر احمدرضا نصر
پیوند قلب
دکتر احمدرضا نص...
فوق تخصص جراحی قلب و...

قبل  

دکتر حامد عباسی
مشاوره فشارخون
سوال مشترک تعدادی از پزشکان

قبل  

دکتر احمدرضا نصر
درد کتف
دکتر احمدرضا نص...
فوق تخصص جراحی قلب و...

قبل  

دکتر احمدرضا نصر
تپش قلب
دکتر احمدرضا نص...
فوق تخصص جراحی قلب و...

قبل  

دکتر احمدرضا نصر
درد قفسه سینه
دکتر احمدرضا نص...
فوق تخصص جراحی قلب و...

قبل  

دکتر احمدرضا نصر
ضربان قلب
دکتر احمدرضا نص...
فوق تخصص جراحی قلب و...

قبل  

دکتر احمدرضا نصر
سکته قلبی
دکتر احمدرضا نص...
فوق تخصص جراحی قلب و...

قبل  

دکتر احمدرضا نصر
دردقفسه سینه
دکتر احمدرضا نص...
فوق تخصص جراحی قلب و...

قبل  

دکتر احمدرضا نصر
ناراحتی قلبی
دکتر احمدرضا نص...
فوق تخصص جراحی قلب و...

قبل