دکتر حمید براهیمی
دکتر حمید براهیمی
تهران
شماره نظام : 32171
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۹
متخصص داخلی
۱۳۷۶
دارای بورد تخصصی