دکتر صنم دانایی برومند
دکتر صنم دانایی برومند شماره نظام پزشکی (108280)
دندانپزشک

تهران

فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۸۴
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران