دکتر صنم دانایی برومند
لثه
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
شرح در متن
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
جوش ریز سفید بدون درد روی...
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
بی حسی چانه
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
آبسه داخل لب
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
لکه های سفید روی لثه
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
حالت تهوع شدید
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
زخم لثه
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
درد دندان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
ترمیم دندن
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک