دکتر صنم دانایی برومند
دکتر صنم دانایی برومند شماره نظام پزشکی (108280)
دندانپزشک

تهران

دکتر صنم دانایی برومند
دندان
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
افت
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
دندان درد شدید
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
درد غیر عادی دندان
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
عفونت دندان و ورم شد...
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
بهترین توصیه برای دا...
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
درد جای آمپول بی حسی
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
سفید کردن دندان
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
عقب افتادگی فک پاو ا...
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
کنده شدن پوست داخل د...
دکترصنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل