دکتر صنم دانایی برومند
تهران
شماره نظام : 108280
دکتر صنم دانایی برومند
بوی بد بزاق دهان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
قورت دادن دندان مصنوعی
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
کاشت دندان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
بوی بد دهان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
درد لثه
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
رفلاکس نای ومجرای تنفسی
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
ایمپلنت
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
کیست روی لثه
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
دندان های زرد
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
دندان درد
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک