دکتر صنم دانایی برومند
تهران
شماره نظام : 108280
دکتر صنم دانایی برومند
کیست خیلی کوچک ریشه ی دند...
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
دندان درد
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
ابسه دندانی و قفل شدن فک
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
درد دندان عصب کشی شده بعد...
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
سفید کردن دندان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
لق شدن دندان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
خونریزی بین ۲ دندان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
مصرف قرص
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
ترمیم دندان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
بوی بد دهان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک