دکتر صنم دانایی برومند
تهران
شماره نظام : 108280
دکتر صنم دانایی برومند
برفک دهان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
اطلاع از هزینه عصب کشی
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
جرمگیری
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
پوسیدگی و آهکی بودن دندان...
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
سلام خانم دکترمن ته زبونم...
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
ورم گونه
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
عصب کشی و ایمپلنت
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
ورم لثه و درد دندان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
دندان درد
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر صنم دانایی برومند
ریمو کامپوزیت
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک