دکتر الهه آرسته
دکتر الهه آرسته
خوزستان ، ايذه
شماره نظام : ۱۴۶۲۶۲
دکتر الهه آرسته
درباره ی چشم
دکتر الهه آرسته
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر الهه آرسته
گزیدگی پشه
دکتر الهه آرسته
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر الهه آرسته
عفونت چشم
دکتر الهه آرسته
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر الهه آرسته
اشک از چشم و کوچک شدن چشم...
دکتر الهه آرسته
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر الهه آرسته
وایتکس داخل چشم رفته
دکتر الهه آرسته
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر الهه آرسته
جداشدگی شبکیه
دکتر الهه آرسته
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی