فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۳
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۳
دارای بورد تخصصی