فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۲
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
۱۳۸۴
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای بورد فوق تخصصی