دکتر فرزاد سیف
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
شماره نظام : 23729
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
اطلاعات تماس و نوبت دهی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر فرزاد سیف
مجموع 3 مورد.
دکتر فرزاد سیف
استفاده یا عدم استفاده از...
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر فرزاد سیف
پرسشی
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر فرزاد سیف
کمی دلپیچه
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل