دکتر فرزاد سیف

دکتر فرزاد سیف

دکترا حرفه ای داروسازی
معرفی دکتر سیف
دکترای حرفه ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره نظام پزشکی د-23729 سابقه فعالیت در داروخانه بیمارستان و بخش های بالینی سابقه عضویت در کمیته دارو درمان و اقتصاد بیمارستان بهشتی سابقه فعالیت در صنعت داروسازی و شرکت های پخش دارویی مشاوره در م...
دکترای حرفه ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره نظام پزشکی د-23729 سابقه فعالیت در داروخانه بیمارستان و بخش های بالینی سابقه عضویت در کمیته دارو درمان و اقتصاد بیمارستان بهشتی سابقه فعالیت در صنعت داروسازی و شرکت های پخش دارویی مشاوره در مورد مکمل های ورزشی و بدنسازی مسئول فنی داروخانه بزرگمهر
مشاهده کامل معرفی