دکتر فرزاد سیف
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
شماره نظام : 23729
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 16 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 1 اسفند
معرفی دکتر
دکترای حرفه ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره نظام پزشکی د-23729 سابقه فعالیت در داروخانه بیمارستان و بخش های بالینی سابقه عضویت در کمیته دارو درمان و اقتصاد بیمارستان بهشتی سابقه فعالیت در صنعت داروسازی و شرکت های پخش دارویی مشاوره در م...
آخرین سوالات دکتر سیف
مجموع 3 مورد.
دکتر فرزاد سیف
قرص خواب
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
استفاده یا عدم استفاده از...
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
پرسشی
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی